Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach
Nowości - Aktualności
wtorek, 20 maja 2014 00:27

 

Walne zgromadzenie w 2014 r.


W dniu 10 maja 2014r. odbyło się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  w Gryficach, Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie  członków organizacji. W trakcie obrad uczestnicy  podsumowali pracę organów statutowych Cechu w roku 2013.

Obrady rozpoczęły się uczczeniem minutą ciszy zmarłych w ostatnich 12 miesiącach rzemieślników, mianowicie :

  1. Stanisław Rozbicki wykonujący zawód murarza.
  2. Eugeniusz Sudoł – dekarz.
  3. Józef Konarzewski prowadzący Zakład Ogólnobudowlany.

Następnie zostali uhonorowania odznaczeniami rzemieślniczymi następujący członkowie Cechu :

I. Odznaka ”Zasłużony dla Rzemiosła Szczecińskiego”

1.Fluderska Ewa

2.Masłowski Jarosław

3.Mitura Leszek

4.Stalis Dawid

5.Szarzyńska Justyna

I. „Honorowa odznaka Rzemiosła”

1.Grządziela Andrzej

2.Jachowski Tomasz

II. Srebrny medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”

1.Kałużny Eugeniusz

2.Sowiński Mariusz

III. Platynowy  medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”

1.Jankowski Henryk

IV. Srebrna odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle

1. Zawadzki Bogdan – wyszkolił 10 uczniów

W trakcie obrad organy statutowe przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności,

a Andrzej Poźniak -  Starszy Cechu podsumował działania Zarządu  w okresie  1 roku  kadencji. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach który  został wybrany na Walnym Zgromadzeniu członków Cechu w dniu 18 maja  2013r.  pracuje w następującym składzie :

1. Starszy Cechu              -  Andrzej Poźniak

2. I Podstarszy Cechu      -  Jarosław Bugowski

3. II Podstarszy Cechu    -   Jan Szmyt

4. Sekretarz Zarządu        -  Henryk Sosnówka

5. Skarbnik Zarządu        -  Mariusz Sowiński

6. Członek Zarządu          -  Ewa Dębicka

7. Członek Zarządu          -  Mariusz Żurek

Starszy Cechu w trakcie swojego wystąpienia podkreślił, że działania podejmowane przez Zarząd sprawiają, że rzemiosło jest zauważane i dobrze odbierane w społeczności naszego miasta i powiatu. W roku 2013 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  powiększył swoje szeregi o 3 członków,   i w obecnej chwili liczy 85 członków.

Andrzej Poźniak podkreślił, że niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się nauka zawodu   w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w organizacji cechowej, gdyż liczba  uczniów zgłaszających się na naukę zawodu, pozostaje praktycznie na tym samym poziomie.  Obecnie w  zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu uczy się 244 uczniów. Najliczniej reprezentowane zawody to: mechanik pojazdów samochodowych – 71 uczniów,  fryzjer – 61 uczniów, elektryk  35 - uczniów,  cukiernik – 16 uczniów,   piekarz – 13  uczniów. W  roku 2014 do egzaminu czeladniczego przystąpić powinno 67  uczniów.

Starszy Cechu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wzrostu zainteresowania oraz prawidłowym funkcjonowaniem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach.  Andrzej Poźniak szczególną uwagę zwróciła na osoby  reprezentujące Cech w poczcie sztandarowym tzn.  kol. Henryka Jankowskiego, Józefa Przybylskiego oraz chorążego pocztu kolegi Konrada Lewandowskiego. Starszy Cechu podkreślił,  że na wymienionych Kolegów zawsze można liczyć, apelując jednocześnie  do wszystkich rzemieślników by chętniej brali czynny udział w reprezentowaniu Cechu.

Podziękowania zostały skierowane  także do pracowników biura Cechu,  za włożoną pracę oraz poświęcony, także prywatny czas na rzecz propagowania i rozwoju rzemiosła gryfickiego.

Andrzej Poźniak wyrazy podziękowania złożył także  członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej jak również całemu aktywowi rzemieślniczemu  za wszechstronną i bezinteresowną pomoc i życzliwość dla  organizacji, która ma zaszczyt kierować.

W efekcie przedstawionych sprawozdań, władze Cechu jednogłośnie otrzymały absolutorium.