Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach
Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach - 11 kwietnia 2015r.
Nowości - Aktualności
środa, 15 kwietnia 2015 12:02

W dniu 11 kwietnia 2015r. odbyło się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorców w Gryficach,  Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie  członków organizacji.

W trakcie obrad uczestnicy  podsumowali pracę organów statutowych Cechu w roku 2014.

Obrady rozpoczęły się uczczeniem minutą ciszy zmarłych w ostatnich 12 miesiącach rzemieślników, mianowicie :

 1. Stanisław Rega  wykonujący zawód murarza.
 2. Eugeniusz Kałużny prowadzący działalność w zakresie usług wodno – kanalizacyjnych..

Następnie zostali uhonorowani odznaczeniami rzemieślniczymi następujący członkowie Cechu :

I. Srebrna  odznaka za  szkolenie uczniów w rzemiośle :

 1. Bartoszewicz Renata
 2. Grządziela Andrzej
 3. Woźniak Krzysztof

II. Odznaka „Zasłużony dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego” :

 1. Brajer Sywia
 2. Grzegorczyk Ewa
 3. Gdela Iwona
 4. Gurban Marta
 5. Jeżyna Ewelina
 6. Kołakowska Krzysztofa
 7. Krerowicz Artur
 8. Kwieciński Wojciech
 9. Piotrowski Roman
 10. Figiel Władysław

Podczas obrad organy statutowe na czele z Zarządem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności.

Starszy Cechu - Andrzej Poźniak  podsumował działania Zarządu  w okresie  od 1 stycznia  do 31 grudnia 2014r.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach,  wybrany na Walnym Zgromadzeniu członków Cechu w dniu 18 maja  2013r.  pracuje  w następującym składzie :

1. Starszy Cechu              -  Andrzej Poźniak

2. I Podstarszy Cechu      -  Jarosław Bugowski

3. II Podstarszy Cechu    -   Jan Szmyt

4. Sekretarz Zarządu        -  Henryk Sosnówka

5. Skarbnik Zarządu        -  Mariusz Sowiński

6. Członek Zarządu          -  Ewa Dębicka

7. Członek Zarządu          -  Mariusz Żurek

 

Starszy Cechu w trakcie  swojego wystąpienia poinformował zabranych, że w roku 2014 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  powiększył swoje szeregi              o 6 członków.

Andrzej Poźniak podkreślił, że  obecnie w  zakładach rzemieślniczych zrzeszonych  w Cechu uczy się 184 uczniów. Najliczniej reprezentowane zawody to: mechanik pojazdów samochodowych – 50 uczniów,  fryzjer – 44 uczniów, elektryk  31 - uczniów,  cukiernik – 17 uczniów,  kucharz– 13  uczniów, sprzedawca – 10 uczniów.

Starszy Cechu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wzrostu zainteresowania oraz prawidłowym funkcjonowaniem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryficach.  Andrzej Poźniak szczególną uwagę zwrócił  na osoby  reprezentujące Cech w poczcie sztandarowym tzn. kol. Henryka Jankowskiego,                   Józefa Przybylskiego oraz chorążego pocztu kolegi Konrada Lewandowskiego. Starszy Cechu podkreślił, że na wymienionych Kolegów zawsze można liczyć, apelując jednocześnie  do wszystkich rzemieślników by chętniej brali czynny udział w reprezentowaniu Cechu.

 

Starszy Cechu z dumą  poinformował zebranych o zakupie nowego  sztandaru, który można był  podziwiać w trakcie zgromadzenia. Koszt zakupu  został sfinansowany   z przekazanych środków finansowych przez darczyńców, wśród których, co bardzo cieszy,  większość  to członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców         w Gryficach.  W związku z tym Starszy Cechu podziękował w imieniu Zarządu za hojność  i bezinteresowną pomoc   w sfinansowaniu zakupu sztandaru,. Uroczystość połączona  z „ wbiciem gwoździa”  zostanie zorganizowana  w najbliższym czasie, o czym zostaną poinformowani  z odpowiednim wyprzedzeniem  wszyscy darczyńcy. Sztandar  wykorzystywany jest przy okazji różnych uroczystości zarówno państwowych i kościelnych. Jest on  wizytówką Cechu i stanowi  o kondycji organizacji, która bez wsparcia osób z poza swojego  środowiska potrafiła  poradzić sobie z takimi  niełatwymi i nieprzewidzianymi sytuacjami.

 

Serdeczne podziękowania skierowane zostały  również do Kolegi Tomasza Jachowskiego, który wykonał prace modernizacyjne instalacji centralnego ogrzewania,        z wymianą pieca CO włącznie. Podziękowania zostały złożone także  Koledze  Jarosławowi Bugowskiemu, który przekazał na choinkę dla dzieci, spotkanie Świąteczno – Noworoczne oraz na  Walne Zgromadzenie ciasto. Kolega Jarosław znany jest w naszej społeczności lokalnej ze swojej szczodrobliwości, co stanowi rzadkość w prowadzeniu działalności biznesowej,  a jednocześnie potwierdza, że można z powodzeniem prowadzić firmę i  dzielić się  z innymi.

 

Podziękowania zostały skierowane   do pracowników biura Cechu,  za włożoną pracę oraz poświęcony, także prywatny czas na rzecz propagowania i rozwoju rzemiosła gryfickiego.

Andrzej Poźniak wyrazy podziękowania złożył także  członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej jak również wszystkim członkom Cechu  za wszechstronną i bezinteresowną pomoc   i życzliwość dla  organizacji, którą ma zaszczyt kierować.

W efekcie przedstawionych sprawozdań, władze Cechu jednogłośnie otrzymały absolutorium.